اخبار

عکس

1393/10/18 11:41

 از والدین گرامی خواهشمند است کودکان دلبندمان را جهت گرفتن عکس 

سه شنبه مورخ 23 دی ماه گروه پیش دبستانی یک miss shaghayegh و 5-6 سال miss mona

چهارشنبه مورخ 24 دی ماه گروه سنی 2-3 و 3-4 سال و پیش دبستانی یک miss mahsa

آماده فرمایید .

با تشکر