اخبار

عکاسی پاییزی

1398/08/19 20:30

 عکاسی پاییزی گل های عزیز 2 تا 3 و 3 تا 4 سال ماه تابان در تاریخ 21 آبان 98   و گل های 4 تا 5 و 5 تا 5 سال در تاریخ 22 آبان 98 برگزار میگردد.